GGZ kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder
  Naam regiebehandelaar: B.M. Wieringa-Buijink
  BIG-registraties: 69063135525
  Basisopleiding: Psychologie
  AGB-code persoonlijk: 94004580
  Praktijk informatie 1
  Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologiepraktijk Erica Braining
  E-mailadres: info@braining.nl
  KvK nummer: 01154370
  Website: www.braining.nl
  AGB-code praktijk: 94002863
 2. Biedt zorg aan in
  Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
  specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
  zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
  2a.
  Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
  de generalistische basis-ggz
  de gespecialiseerde-ggz
  2b.
  Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
  Categorie A
  Categorie B
 3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
  Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
  aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
  3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
  patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
  praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
  Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
  type klachten, behandelvorm):
  Depressie, Angststoornis, Slaapproblemen, Persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, PDD-NOS, ASS,
  PTSS.
  Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Neurofeedback, Diagnostiek
  3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
  Aandachtstekort- en gedrag
  Pervasief
  Overige kindertijd
  Depressie
  Angst
  Restgroep diagnoses
  Slaapstoornissen
  Somatoforme stoornissen
 4. Samenstelling van de praktijk
  Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
  Indicerend regiebehandelaar 1
  Naam: BM Wieringa-Buijink
  BIG-registratienummer: 69063135525
  Coördinerend regiebehandelaar 1
  Naam: BM Wieringa-Buijink
  BIG-registratienummer: 69063135525
  Medebehandelaar 1
  Naam: M Finke-Mulder
  BIG-registratienummer
  Specifieke deskundigheid
  Medebehandelaar 2
  Naam: L van der Kolk
  BIG-registratienummer: 19926957231
  Specifieke deskundigheid: kinderen en jeugd
  Medebehandelaar 3
  Naam: L van Lagen
  BIG-registratienummer: 89010313630
  Specifieke deskundigheid
 5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
  5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
  Huisartsenpraktijk(en)
  Collegapsychologen en -psychotherapeuten
  Verpleegkundig specialisten
  5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
  (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
  verpleegkundig specialist GGZ van Lagen ( 89010313630)
  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
  tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Consultatie en Medicatie
  5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
  huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
  Huisartsenpost, spoedeisende eerste hulp en de ggz-crisisdienst
  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
  Nee, omdat: wij een vrijgevestigde praktijk zijn, met alleen ambulante behandeling
  5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
  zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
  Van lagen, salverda-benus, prins en van der kolk
  5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
  Maandelijkse intervisie
 6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
  Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Ja
  Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
  Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.braining.nl
 7. Behandeltarieven:
  Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
  www.braining.nl
 8. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
  branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
  Intervisie
  Visitatie
  Bij- en nascholing
  Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
  De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.fgzpt.nl
 9. Klachten- en geschillenregeling
  Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
  bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
  Mevr. L van der Kolk, Kerklaan 15, 7887AT te Erica
  Link naar website:
  www.psynip.nl
 10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
  10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
  Naam vervangend behandelaar:
  Mevr. L van der Kolk en mevr. L. van Lagen
  10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
  overlijden of andere calamiteiten:
  Ja
  II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
  doorloopt
 11. Wachttijd voor intake en behandeling
  Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
  document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
  Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.braining.nl
 12. Aanmelding en intake
  12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
  aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
  Telefonische aanmelding komt binnen bij de regiebehandelaar. Deze maakt een afspraak voor het
  intakegesprek. Dit gesprek wordt uitgevoerd door de regiebehandelaar of mevr. Van der Kolk. De
  communicatie verloopt telefonisch of face-to-face.
  12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
  zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
  geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
  Ja
 13. Behandeling
  13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
  behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
  Ja
  13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
  afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
  tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Ja
  13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
  met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
  dat als volgt:
  Er wordt een behandelplan opgesteld en besproken. Duurt de behandeling langer dan 3 maanden
  dan wordt het behandelplan geëvalueerd en waar nodig tussentijds bijgesteld.
  13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
  (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  Voortgangsbespreking behandelplan, vragenlijsten en OQ45 (ROM)
  13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
  medebehandelaars) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
  standaardperiode hanteer ik hiervoor:
  3 maanden
  13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
  Aan het einde van de behandeling met een tevredenheid enquête
 14. Afsluiting/nazorg
  14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
  behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
  Ja
  14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
  middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
  Ja
  14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
  resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja
 15. Omgang met patiëntgegevens
  15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
  behandeling betrokken professionals:
  Ja
  15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
  geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
  huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controle plan op bij de zorgverzekeraar (bij
  materiële controle):
  Ja
  15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
  zijn zorgverzekeraar/NZa:
  Ja
  III. Ondertekening
  Naam: B.M. Wieringa-Buijink
  Plaats: Erica
  Datum: 27-04-2022