Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Psychologiepraktijk Erica

  1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die client (lees: degene die bij de opdrachtnemer in behandeling is) met de opdrachtnemer (lees: Psychologiepraktijk Erica) sluit, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.

  1. Afspraken

De client dient tijdig voor de gemaakte afspraak aanwezig te zijn. Indien de client zijn afspraak niet na kan komen, zal de client dit tenminste 24 uur van tevoren aan de opdrachtgever bekend maken (schriftelijk dan wel telefonisch eventueel door het inspreken van het antwoordapparaat, ook op zondag!). Bij het niet nakomen van de afspraak of bij annulering korter dan 24 uur voor de afspraak, zal de opdrachtnemer € 50,00 (de helft van het tarief voor een consult) in rekening brengen. Dit bedrag krijgt u niet vergoed van de zorgverzekeraar.

  1. Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar van 8.15 tot 17.00 uur. Als de telefoon niet wordt opgenomen is er de mogelijkheid om het antwoordapparaat in te spreken; vergeet niet uw telefoonnummer in te spreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien de praktijk onbereikbaar is en de client heeft dringend hulp nodig, kunt u zich altijd melden bij de huisarts. In het geval de behandelend therapeut niet aanwezig is, wordt met de client besproken op welke manier de eventueel noodzakelijke vervanging zal worden ingevuld.

  1. Financiering

Alleen wanneer u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of specialist, worden uw consulten vergoed vanuit uw zorgverzekering tot een maximum aantal zittingen. U moet rekening houden met een eigen risico wat in de hele gezondheidszorg geldt. Dit is op dit moment € 385,00. Bovenstaande regels gelden voor de zorgverzekeraars waarmee de opdrachtgever een contract heeft afgesloten. Voor zorgverzekeraars waarmee de opdrachtnemer geen contract heeft afgesloten, gelden  afwijkende regels. Informatie hierover kan bij het secretariaat of bij uw eigen zorgverzekering worden opgevraagd. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar loopt de vergoeding van de consulten via een beschikking van de gemeente waarin het kind/jongere woont. Hiervoor geldt geen eigen risico. Indien de opdrachtnemer genoodzaakt is zijn declaratie/vordering aan een deurwaarder uit handen te geven, omdat de client niet aan zijn verplichtingen voldoet, zal de opdrachtnemer de incassokosten aan de client doorberekenen. Mocht de client met de betaling van enige vordering jegens de opdrachtnemer in gebreke blijven, dan heeft de opdrachtnemer het recht verdere uitvoering van behandeling op te schorten tot op het moment dat de vordering is voldaan.

Voor de tweede lijn psychologische hulpverlening, gelden andere regels. De therapeut kan u dit uitleggen.

  1. Tarief

Voor informatie over de tarieven, na het bereiken van de maximale vergoeding door de verzekering, wordt verwezen naar het secretariaat.

  1. Procedure van behandeling

De procedure van de behandeling is te onderscheiden in 3 fases:

Intakefase kennismaking, inventarisatie van problemen, eventuele verdere diagnostiek door middel van vragenlijsten, afronding met advies/ bespreking van het behandelplan

Behandelfase samen met de behandelend psycholoog werkt de client aan verandering van zijn/haar problemen of klachten volgens het behandelplan. Een sessie duurt 45 a 60 minuten.

Evaluatie en afronding beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek plaats.

Tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut, wordt uw behandeling overgenomen door een van onze collega therapeuten binnen onze praktijk.

In geval van crisis kunt u contact op nemen met Psychologiepraktijk Erica op telefoonnummer 0591-304091. De praktijk neemt dan contact op met de betreffende huisarts. Buiten de openingstijden van de praktijk kunt u direct contact op nemen met uw huisarts of huisartsenpost.

 

  1. Het klachtrecht

Opdrachtnemer leeft de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen) na. Een exemplaar van de beroepscode, evenals de procedure voor het klachtenrecht ligt ter inzage bij het secretariaat.

  1. Het privacy reglement

De praktijk houdt zich aan de wettelijke regels die er gelden met betrekking tot het waarborgen van de privacy. Het privacy reglement ligt ter inzage bij het secretariaat.

  1. Uitwisseling van informatie

Er vindt uitwisseling van informatie plaats tussen Psychologiepraktijk Erica en de huisarts of andere verwijzer. Verstrekking van informatie aan anderen dan bovengenoemde (bv uw bedrijfsarts) gaat altijd in overleg met de client. Tevens kan de behandelaar een derde consulteren over uw casus; dit gebeurt altijd anoniem. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar.